Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Popkoor ‘A Lot of…’ (hierna: ‘A Lot of…’) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van ‘A Lot of…’, of om een andere reden persoonsgegevens aan ‘A Lot of…’ verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Lianne Speelman, Vest 82, 3311 TX te Dordrecht
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via lspeelman@alotof.nl

2. Welke gegevens verwerkt ‘A Lot of…’ en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv
social media accounts

2.2 ‘A Lot of…’ verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ‘A Lot of…,
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met ‘A Lot of…’ en je te informeren over de  ontwikkelingen van ‘A Lot of…’.

E-mail berichtgeving (opt-out):

‘A Lot of…’ gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van ‘A Lot of…’.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
‘A Lot of…’ verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ‘A Lot of… passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ‘A Lot of… gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van ‘A Lot of…’kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ‘A Lot of…’ zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop ‘A Lot of…’je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie lspeelman@alotof.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

‘A Lot of…’ – september 2019